023-LL151- Tiểu Mon

25.000.000 

Màu: Bicolor Golden tai cụp chân ngắn

Ngày sinh: 05/02/2023

Giới tính: Đực

Danh mục:
0964.482.385