023-LL149- Mũi đen

9.000.000 

Màu: Bicolor Golden tai cụp chân dài

Ngày sinh: 05/02/2023

Giới tính: Đực

Danh mục:
0964.482.385